Intravenous anesthesia

Advanced Search
 
Title
Author
Keywords
Pub. year ~ Vol. No.  
 
 Total: 354 Results  
미다졸람과 다이아제팜의 케타민에 의한 심혈관계 및 안압 상승 억제효과
Jung Eun Lee, Suk Hwa Youn, Yong Sub Shin, Won Hyoung Lee
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 73-80
      Views: 810, PDF Downs: 984 
 
한국인에서 마취유도를 위한 Midazolam과 Thiopental Sodium의 용량반응과 상승효과
Jong Ook Lee, Seung Joon Lee, Ho Young Kil, Young Joon Youn
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 81-86
      Views: 730, PDF Downs: 1088 
 
Fentanyl의 일회 정주용량이 호흡 및 활력징후에 미치는 영향
Jung Won Hwang, Yong Suk Oh, Tae Won Jung
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 87-91
      Views: 694, PDF Downs: 1663 
 
펜타닐-다이아제팜-판큐로니움으로 마취유도 후 기관내 삽관에 따른 혈압, 심박수 및 심전도의 변화
Jung Eun Lee, Suk Hwa Youn, Yong Sub Shin, Won Hyoung Lee
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 92-99
      Views: 660, PDF Downs: 883 
 
Aftentanil 정주 용량에 따른 호흡 및 심혈관계의 변화
Young Jin Lim, Jung Soo Kim, Jong Won Kim, Yong Suk Oh, Yong Rak Kim, Hyun Soo Moon, Young Kwan Park
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 100-104
      Views: 717, PDF Downs: 877 
 
급성 통증 관리에 있어서 비스테로이드성 소염 진통제의 통증 자가 조절 모르핀에 대한 효과
Tae Hyoung Han, You Hong Kim
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 105-112
      Views: 630, PDF Downs: 2820 
 
제왕절개술후 정맥로를 이용한 자가통증조절 방법에서 Basal Infusion의 유용성
Jong Ook Lee, Joon Goo Hwang, Seung Soon Lee, Ho Young Kil, Young Joon Youn
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 113-121
      Views: 888, PDF Downs: 666 
 
One-Syringe Total Intravenous Anesthesia의 임상평가
Joon Goo Hwang, Seung Joon Lee, Ho Young Kil, Young Joon Youn
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 122-128
      Views: 653, PDF Downs: 958 
 
Lorazepam에 의해 억제된 뇌기능 및 순환기능에 대한 Flumazenil의 역전 효과에 관한 실험적 연구
Yong Suk Oh, Young Choun Won, Yong Rak Kim
Anesthesia and Pain Medicine. 1997 Mar. 1(1): 129-136
      Views: 684, PDF Downs: 1280